Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

I. Cele BrainCore

BrainCore zapewnia naukowe podejście badawcze oparte na zrozumieniu mechanizmu ludzkiego mózgu. Wymyślamy produkty i usługi ukierunkowane na prowadzenie poznawania i pomaganie użytkownikom w pracy w środowiskach edukacyjnych i zawodowych. W związku z tym gromadzimy dane psychometryczne wykorzystywane do kalibracji i diagnozy pedagogicznej. Mierzymy wartość diagostycznej aktywacji neuronów (NAD). Wartości te są wykorzystywane do określenia, które pedagogiczne rozwiązania coachingowe należy wdrożyć. W BrainCore w pełni szanujemy Twoje prawo do prywatności. W związku z tym nie udostępniamy żadnych informacji osobom trzecim innym niż zakład lub przedsiębiorstwo, które upoważniłaś lub upoważniłeś do przeprowadzenia diagnozy NAD. Po wykonaniu testu i uzyskaniu wyników możliwe jest wykasowanie Państwa danych. BrainCore zachowuje tylko dane statystyczne (wyniki bez nazw), które stały się anonimowe; służy nam to do kalibracji i walidacji profili poznawczych.

II. Co się zmieniło i powody zmiany

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), nowe prawo przyjęte przez Unię Europejską (UE), weszło w życie w dniu 25 maja 2018 r. Ustawa ta nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorstwa przetwarzające prywatne dane obywateli Unii Europejskiej. W ten sposób zaktualizowaliśmy nasze warunki, aby szczegółowo wyjaśnić relacje z naszymi użytkownikami. Zaktualizowana Polityka prywatności i Warunki wyraźnie wyjaśniają kluczowe warunki naszego przetwarzania danych oraz naszą współpracę z podmiotami korzystającymi z naszych narzędzi.

III. Data wejścia w życie

Jeśli chodzi o naszych obecnych użytkowników, aktualizacje te weszły w życie 25 maja 2018 r.

IV. Działania, które podjęliśmy

Oto główne działania, które podjęliśmy, aby zastosować się do nowego prawa europejskiego:

1. Stworzenie informacji o przetwarzaniu
Zgodnie z punktem 30 nowej ustawy o RODO wprowadziliśmy informację o gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Przeprowadziliśmy spis naszych procesów gromadzenia danych osobowych i sporządziliśmy mapę tych, które przetwarzają dane związane z zasobami ludzkimi, dla każdego zidentyfikowanego celu lub podrzędnego celu.

2. Minimalizacja danych
Zgodnie z ustępem 5, gwarantujemy, że będziemy zbierać dane, które są adekwatne, stosowne i ściśle niezbędne do celów przetwarzania zgodnie z zasadą minimalizacji danych.

3. Przegląd procedur przejrzystości i identyfikowalności
Ulepszamy i aktualizujemy nasze wewnętrzne zasady i przepisy, a także umowy z naszymi klientami i dostawcami, aby zapewnić całkowitą przejrzystość w zakresie zbieranych danych i zapewnić, że osoby trzecie, które mają dostęp do naszych usług, wykorzystują te dane w pełnej zgodności. W związku z tym wprowadziliśmy obowiązkowe szkolenie wszystkim naszym użytkownikom z zasad obowiązujących w Brain Core w celu zagwarantowania wdrożenia naszego kodeksu etycznego.

4. Gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności
Nasze zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa i poufności naszych danych są już znormalizowane w naszych umowach i naszym kodeksie deontologii w odniesieniu do korzystania z naszych rozwiązań. Ciągle ulepszamy te procedury, aby zapewnić maksymalną ochronę i bezpieczeństwo naszych danych. Zaznaczamy, że Brain Core wykorzystuje serwery stacjonujące w Niemczech w celu zapewnienia wysokiego poziomu warunków hostingu z najnowszą infrastrukturą technologiczną w zakresie bezpieczeństwa i energii. Poprawiając sposób, w jaki nasze dane są gromadzone i przetwarzane, Brain Core wykazuje swoją przejrzystość, aby w pełni przestrzegać nowych dyrektyw RODO. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami. Możesz uzyskać dostęp do wszystkich naszych warunków.


Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony BRAINCORE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. JÓZEFA DIETLA 50, 31-039 Kraków, NIP: 6762538907

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Ochrona danych osobowych

Brain Core Education© odnosi się do rozwiązań, opublikowanych przez BrainCore Poland, które pozwalają szkołom, organizacjom i firmom założyć: • profile pedagogiczne studentów lub współpracowników oraz rekomendacje, oparte na testach przeprowadzonych online, stworzone w oparciu o metodologię Nemesis©, • w oparciu o wyniki testów i profile pedagogiczne, zalecenia dotyczące interwencji, które mają być przeprowadzone z uczniami lub współpracownikami, w klasie lub w biurze oraz w coachingu, z wykorzystaniem obiektywnego rozwiązania w zakresie monitoringu i zarządzania opartego o Brain Force© ("MBO"). Brain Core Education© jest udostępniane klientom BrainCore Poland poprzez zdalnie dostępną, hostowaną usługę aplikacji znajdującej się na domenie https://edu.braincore.swiss/.

1. Administratorem danych osobowych jest BRAINCORE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. JÓZEFA DIETLA 50, 31-039 Kraków, NIP: 6762538907,

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym także w celu realizacji praw przysługujących użytkownikowi, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) na adres email: info@braincore.swiss.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (przetworzenia danych testu i udostepnienia jego wyników, w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych). Administrator będzie przetwarzać dane osobowe także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody Kupującego. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują Administratora także do przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Podanie danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail) jest dobrowolne, przy czym może stanowić warunek zawarcia umowy i / lub umożliwiać jej wykonanie. W przypadku niepodania wskazanych danych osobowych BrainCore może nie być w stanie dostarczyć wyników przeprowadzonych testów.

5. Dane osobowe są wykorzystywane na własny użytek Administratora. W ramach swojej działalności Usługodawca może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy (głównie dane kontaktowe i informacje z nimi związane). Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i/lub regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. W szczególności Usługodawca zobowiązuje się do: (i) umożliwienia Klientowi dostępu, zmiany, poprawienia lub usunięcia Informacji kontaktowych Klienta, jeśli to konieczne; (ii) przyjąć wszelkie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu zachowania poufności i integralności Informacji kontaktowych Klienta oraz w celu zapobieżenia nieuprawnionemu ujawnieniu, dostępowi lub ich wykorzystaniu; oraz (iii) nie przekazywać danych kontaktowych Klienta osobie trzeciej bez wyraźnej zgody osoby, z którą powiązane są informacje kontaktowe klienta. Dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Bezpieczeństwo danych - tworzenie kopii zapasowych. Usługodawca zapewni zachowanie i zabezpieczenie, w okresie obowiązywania Umowy, Danych wprowadzonych za pomocą Usług i Wyników. W przypadku przypadkowej utraty lub zniszczenia, Usługodawca przywróci utracone dane z ostatnich kopii zapasowych z dnia utraty danych. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby wdrożyć racjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Danych i Wyników, a w szczególności w celu ich ochrony przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

7. Na pisemny wniosek Klienta, po wygaśnięciu Umowy lub w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek powodu, Usługodawca i podwykonawcy dostarczą Klientowi kopię wszystkich jego możliwych do uzyskania Danych i Wyników w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie w rozsądnym czasie. Usługodawca ma jednak prawo do tworzenia ogólnych danych statystycznych na podstawie zanonimizowanych Danych i Wyników dotyczących Klienta. Te anonimowe dane statystyczne będą własnością Usługodawcy i mogą być przez niego wykorzystane po zakończeniu Umowy.

8. Kupujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.