§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Użytkownik – osoba fizyczna zawierająca ze Usługodawcą umowę
  niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – PayU
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://app.braincore.ch
 5. Sklep – sklep internetowy BrainCoredostępny pod adresem app.braincore.ch

Usługodawca– Firma Braincore Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ul. Józefa Dietla 50, 31-039 Kraków, NIP: 6762538907

§2

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy BrainCore działający pod adresem app.braincore.ch (dalej zwany Sklepem Internetowym) jest prowadzony przez firmę Braincore Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie (Ul. Józefa Dietla 50, 31-039), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702527, kapitał zakładowy 5000 zł, NIP: 6762538907 , Regon: 368704345.
 2. Kupującym w rozumieniu Regulaminu (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) jest osoba fizyczna nabywająca towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczą konsumentów w zakresie wyraźnie wskazanym w Regulaminie.
 3. Kupujący może kontaktować się ze sklepem poprzez kontakt mailowy, pisząc na adres info@braincore.swiss

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu app.braincore.ch
  obejmuje w szczególności:
 1. możliwość prowadzenia Konta w Serwisie,
 2. możliwość zakupu oraz zarządzania zakupionymi Testami online,
 3. możliwość wypełniania Testów online przez Użytkownika,
 4. możliwość korzystania z notyfikacji online dla Użytkownika, który zakupił test
 1. Korzystanie z usług, o których mowa w pkt 3 możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji i aktywowaniu Konta przez Użytkownika.
 1. Cenny usług dostępne są na stronie internetowej app.braincore.ch i są wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto (zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT).

§4

Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że treści zawarte w testach online oraz w ich rezultatach, jak też treści zawarte w sekcji Blog na stronie app.braincore.ch stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 2. Usługodawca poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie lub kopiowanie treści zawartych w testach online, w ich rezultatach, jak też w sekcji Blog na stronie app.braincore.ch przez Użytkownika bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5

Przyjmowanie i realizacja zamówień / Zawieranie umowy

 1. Aby złożyć zamówienie, Użytkownik powinien, wypełnić formularz «Dane płatności», w którym niezbędne jest podanie następujących danych osobowych Użytkownika :
 1. imię i nazwisko,
 2. telefon kontaktowy,
 3. adres e-mail,
 4. adres zameldowania,
 1. Wybór zamawianych przez Użytkownika produktów lub usług jest dokonywany poprzez ich dodawanie do koszyka.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru produktu lub usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. imię i nazwisko Użytkownika
 2. przedmiotu zamówienia,
 3. ilości oraz jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów,
 4. metody płatności,
 1. W celu potwierdzenia Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśniecie przycisku „Potwierdź zamówienie”.
 2. Zatwierdzenie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Firmą Braincore Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ul. Józefa Dietla 50, 31-039 Kraków, NIP: 6762538907
 3. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się jako zawartą w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu, przesłanego przez serwis PayU.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika, Usługodawca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od daty jej zawarcia.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 24 godzin w przypadku dostępu do testu online, jednak zazwyczaj Użytkownik uzyskuje dostęp do testu online natychmiast po zatwierdzeniu płatności.
 3. Po zatwierdzeniu płatności Użytkownik otrzyma indywidualny link do testu online. Będzie on dostępny na indywidualnym koncie Użytkownika, po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego online za pomocą ustanowionego przy rejestracji loginu i hasła.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi odbycia konsultacji telefonicznej lub on-line z Certyfikowanym Trenerem BrainCore w czasie nie dłuższym niż 14 dni od wypełnienia przez Użytkownika kwestionariusza on-line. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia późniejszego terminu konsultacji w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych bądź sytuacji nadzwyczajnych.

§6

Dostępne formy płatności

 1. Zapłata za zakupione usługi płatne może zostać dokonana w formie płatności elektronicznej za pośrednictwem Systemu PayU (poprzez przelew elektroniczny, kartę kredytową itp.)
 2. W przypadku płatności elektronicznej za pośrednictwem Systemu PayU, o której mowa w punkcie 1, obowiązują poniższe zasady:
 1. płatności za pośrednictwem systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby, które są uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Mowa tutaj w szczególności o karcie płatniczej, którą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć w tym zakresie będą zgłaszane bezpośrednio właściwym organom.
 2. Użytkownik, po wyborze odpowiedniej usługi oraz po zaakceptowaniu jej kosztów, a następnie sposobu zapłaty (za pośrednictwem systemu PayU), wprowadza wymagane dane do formularza transakcji umieszczonego w Serwisie, które są automatycznie przekazywane do partnera systemu PayU wraz z zatwierdzeniem formularza.
 3. Po zatwierdzeniu formularza transakcji umieszczonego w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU Użytkownik jest automatycznie przekierowywany:
 1. w przypadku płatności poprzez przelew internetowy – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego bankiem,
 2. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Systemu PayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym lub na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
 3. w przypadku płatności na drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronie internetowej odpowiedniego partnera systemu PayU zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera. W przypadku dokonywania w formularzu płatności udostępnionym na tej stronie jakichkolwiek zmian danych automatycznie uzupełnionych przez system PayU, zapłata może nie zostać zrealizowana.

§7

Treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 24 godzin w przypadku dostępu do testu online. W przeciągu tego czasu Użytkownik otrzyma link z dostępnem do indywidualnego testu online.
 2. Po wypełnieniu przez Użytkownika kwestionariusza testu online Certyfikowany Trener BrainCore skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia terminu omówienia testu w czasie nie dłuższym niż 7 dni od zakupu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi odbycia konsultacji telefonicznej lub on-line z Certyfikowanym Trenerem BrainCore w czasie nie dłuższym niż 14 dni od wypełnienia przez Użytkownika kwestionariusza on-line. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia późniejszego terminu konsultacji w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych bądź sytuacji nadzwyczajnych.
 4. Użytkownik zapewnia dla siebie sprzęt potrzebny do przeprowadzenia konsultacji (telefon lub komputer z dostępem do internetu, w razie potrzeby mikrofon, głośniki).
 5. Konsultacja telefoniczna lub on-line z Certyfikowanym Trenerem BrainCore polega na omówieniu wyników testu oraz zaproponowaniu wskazówek do działania w zakresie uczenia się i samorozwoju.
 6. W konsultacji telefonicznej lub on-line udział ze strony Użytkownika może wziąć:
 1. uczeń, który wykonał test – samodzielnie (za zgodą rodzica, jeśli uczeń jest niepełnoletni). Podczas takiej konsultacji Certyfikowany Trener BrainCore omówi wyniki testu oraz udzieli uczniowi wskazówek, które pomogą mu w skuteczniejszej nauce,
 2. uczeń, który wykonał test – wraz z rodzicem. Podczas takiej konsultacji Certyfikowany Trener BrainCore omówi wyniki testu oraz udzieli wskazówek zarówno uczniowi, tłumacząc mu, jak efektywniej przyswajać wiedzę, jak i rodzicowi, by wyjaśnić, jako może pomóc uczniowi w skutecznej nauce,
 3. rodzic ucznia, który wykonał test. Podczas takiej konsultacji Certyfikowany Trener BrainCore omówi wyniki testu oraz udzieli rodzicowi wskazówek, jak skutecznie zmotywować dziecko do nauki i jak zmienić jego nawyki.
 1. W konsultacji telefonicznej lub on-line udział ze strony Usługodawcy może wziąć:
 1. Certyfikowany Trener BrainCore,
 2. W ramach okresowych obserwacji oraz tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika Certyfikowany Master. Trener BrainCore, w celu skontrolowania i nadzorowania pracy Certyfikowanego Trenera BrainCore.§8

Dostawa produktu elektronicznego

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak Test online następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w punkcie 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Użytkownikowi. Jeśli nastąpi to przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

§9

Ograniczenie realizacji zamówień

 1. Usługodawcą zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, tak by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i by trwały one jak najkrócej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do pełnego ograniczenia dostępu do funkcji serwisu, testów online oraz zgromadzonych wyników po wygaśnięciu okresu ważności Płatnych Pakietów (jeśli termin taki został wcześniej określony) oraz w przypadku korzystania przez Użytkownika z wersji próbnej Konta.
 3. Usługodawca może — ze skutkiem natychmiastowym — ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości serwisów oferowanych w Sklepie Internetowym, gdy Użytkownik nie posiada uprawnień wymaganych do zakupu poszczególnych testów i usług, oraz w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w sytuacji, gdy Użytkownik:
 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane będące niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, które wprowadzają w błąd lub też naruszają prawa osób trzecich.
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Internetowego.
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostały uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub godzące w dobre imię sklepu.

§10

Polityka zwrotu

 1. Użytkownik, który zawarł umowę z Usługodawcą, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ale tylko w wypadku gdy produkt — kwestionariusz online — nie został wykorzystany i gdy nie doszło do konsultacji online z Trenerem BrainCore.
 2. Aby odstąpić od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownika prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Po odstąpieniu od umowy dostęp do kwestionariusza online, który Użytkownik otrzymał po dokonaniu płatności, zostanie zdezaktywowany.
 6. W sytuacji, gdy produkt online (kwestionariusz) posiada wady uniemożliwiające jego wykorzystanie, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji, w wyniku której otrzyma on — zgodnie z wyborem Użytkownika — zwrot kosztów lub nowy, niewadliwy produkt

§11

Reklamacje

 1. Po ukończeniu testu (kompletnym wypełnieniu kwestionariusza online nieposiadającego wad fizycznych) Użytkownik nie będzie miał możliwości złożenia reklamacji.
 2. Konsultacje online po ukończeniu kwestionariusza nie podlegają reklamacji. Są one przeprowadzane przez wykwalifikowanych trenerów BrainCore, a poruszane w nich treści odnoszą się do rezultatów uzyskanych przez Użytkownika po wypełnieniu kwestionariusza online.

§13

Odpowiedzialność za wady

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi produkt elektroniczny (kwestionariusz online) wolny od wad.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli produkt elektroniczny posiada wadę fizyczną.
 3. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Użytkownik może kontaktować się ze Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§14

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://app.braincore.ch


§15

Kodeks dobrych praktyk

 1. Certyfikowany Trener BrainCore będzie zachowywał się zgodnie z etyką i standardami Firmy BrainCore podczas indywidualnych konsultacji, szkoleń oraz superwizji.
 2. Certyfikowany Trener BrainCore będzie prowadził działania w ramach konsultacji i szkoleń zgodnie z kompetencjami, uczciwością, z naukowymi standardami i prawem.
 3. Konsultacje i szkolenia będą prowadzone przez Certyfikowanego Trenera BrainCore tylko i wyłącznie za zgodą zaangażowanych w nie osób, oraz z ostrożnością, która pozwoli uniknąć potencjalnych szkód wyrządzonych uczestnikom.
 4. Certyfikowany Trener BrainCore będzie postępował w sposób gwarantujący poufność oraz będzie – zgodnie z obowiązującym prawem – tworzył, przechowywał lub niszczył materiały zawierające poufne dane Użytkowników.
 5. Certyfikowany Trener BrainCore będzie rzetelnie informował Użytkownika o swoich kwalifikacjach, wiedzy, umiejętnościach oraz doświadczeniu jako Certyfikowanego Trenera BrainCore .
 6. Certyfikowany Trener BrainCore będzie zawsze dążył do rozpoznawania osobistych trudności, które mogą zakłócać jego efektywność. Gdy sytuacja będzie tego wymagała, Użytkownik zostanie zapytany o możliwość odbycia konsultacji z innym Trenerem lub zmianę terminu konsultacji.
 7. Certyfikowany Trener BrainCore będzie powstrzymywał się od zachowań lub stwierdzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na Użytkownika.
 8. Certyfikowany Trener BrainCore nie będzie świadomie wprowadzał w błąd Użytkownika lub czynił fałszywych obietnic na temat tego, co Użytkownik może uzyskać dzięki zastosowaniu podejścia BrainCore i nie będzie udzielał Użytkownikowi informacji lub rad, które mogłyby wprowadzać go w błąd.
 9. Jeżeli Certyfikowany Trener BrainCore uzna, że konsultacja z innym Certyfikowanym Trenerem BrainCore byłaby dla Użytkownika bardziej korzystna, będzie zachęcał go do zmiany.
 10. Certyfikowany Trener BrainCore będzie sugerował Użytkownikowi poszukanie usług innych profesjonalistów, gdy uzna to za właściwe lub konieczne.
 11. Certyfikowany Trener BrainCore będzie regularnie aktualizował swoja wiedzę i uczestniczy w szkoleniach dotyczących uczenia się i zdolności poznawczych proponowanych przez firmę BrainCore.

§16

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie Internetowym, bez wprowadzania zmian dla praw nabytych przez Użytkownika, zwłaszcza dla warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Dla umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2021.